Profile

Join date: Sep 24, 2022

About

Šenčurski župan Ciril Kozjek se je v govoru spomnil preteklih dosežkov in poudaril, da so kljub epidemiji skrbeli za nemoteno izvajanje investicij. Med drugim so zaključili gradnjo komunalne infrastrukture v Trbojah in Žerjavki, leta 2020 so začeli komunalno opremljati še zadnji dve naselji v občini, in sicer na Prebačevem in v Voklem, kjer bodo dela končana še pred rokom in bodo že jeseni imeli stoodstotno opremljenost z javno fekalno kanalizacijo. Uredili so tudi kolesarsko povezavo na Bivje, država pa je z njihovim sodelovanjem uredila tudi manjkajoči kolesarski odsek med letališčem in Bivjem.

Na podlagi potrjene projektne naloge je bil pripravljen in razpisan javni razpis za izbiro izdelovalca strokovnih podlag (idejnega projekta) k OPPN za severno obvoznico Škofje Loke (več informacij v rubriki Idejni projekt (strokovne podlage) za OPPN. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico Škofje Loke je na 12.

redni seji dne 16. februarja 2012 sprejel Občinski svet Občine Škofja Loka (več informacij se nahaja pod rubriko Začasni ukrepi). Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi OPPN, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta za severno obvoznico, vendar lahko veljajo največ štiri leta od uveljavitve odloka. Tekom postopka priprave prostorskega načrta za severno obvoznico bodo izdelane detajlnejše študije, ki bodo pokazale, kakšen bo dejanski poseg na posamezni parceli. Iz zgoraj navedenega izhaja, da je trasa načrtovane severne obvoznice po varianti 5 potrjena. Ta trasa je podlaga za pripravo prostorskega načrta za severno obvoznico, ki se je začel v letu 2010. V postopku priprave prostorskega načrta bo izvedena le še optimizacija izbrane trase (varianta 5), ki bo potrjeno traso severne obvoznice optimizirala glede na prostor, ki ga tangira in predvidene prometne tokove.

Šenčur - Škofja Loka driving directions - journey, distance, time and costs – ViaMichelin Šenčur - Škofja Loka driving directions - journey, distance, time and costs – ViaMichelin Route planner Maps Hotels Restaurants Tourist sites Traffic The Mag Arrive at Škofja LokaOrganise your trip Other services Restaurants at Škofja Loka See restaurants from the Michelin selection Tourist Attractions at Škofja Loka View the must-see tourist sites Transport Hire a car AccommodationWhere to sleep in Škofja Loka 160 m - Kapucinski trg 17, 4220 Škofja Loka 9 (113 reviews) 177 m - 10 Spodnji trg, 4220 Škofja Loka Exceptional9. 6 From€72 Book 258 m - 27 Studenec, 4220 Škofja Loka More hotels in Škofja Loka RestaurantsWhere to eat Škofja Loka Danilo MICHELIN 2022 4.

Prav zaradi varovanja prostora in zemljišč bodo natančno določeni in optimizirani elementi ceste na posameznih odsekih. Izraz severna obvoznica je krajši naziv za umestitev nove ceste v prostor, ki bo pomenila preložitev dela regionalne ceste Češnjica – Škofja Loka skozi Škofjo Loko. Izgradnja severne obvoznice je nujna zaradi sedanje prometne ureditve skozi Škofjo Loko, ki je z vidika lokalnega prometa, tranzitnega prometa in dnevnih migracij neustrezna. Severna obvoznica je predvidena kot navezovalna mestna cesta, na katero se bo navezoval tudi promet iz novih naselij na severu občine, ki so sedaj prometno slabo dostopna. Z obvoznico bo omogočena navezava teh novih naselij na prometno mrežo Škofje Loke. Nova cesta bo v največji meri služila boljši prometni povezavi in dostopnosti prebivalcev in naselij Škofje Loke.

PROMETNA INFRASTRUKTURA - Severna obvoznica - skofjaloka. siProjekt: Severna obvoznica Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka skozi Škofjo Loko Nosilec projekta: Občina Škofja Loka Osnovni podatki o projektu: Obstoječ motorni promet skozi center Škofje Loke je po številu dnevno prepeljanih vozil že presegel normativ za dvopasovno cesto, kar pomeni, da je že dosegel kriterije za štiripasovnico. Izdelana prometna študija Škofje Loke je že leta 2000 izkazovala potrebe po izgradnji nove ceste, ki bi preusmerila promet in s tem razbremenila mestno središče.

Šenčur rezultati v živo, končni izidi, razpored, Tinex Senčur newnews4com أخبار

Šenčur. 0. 1. Zadnji rezultati. SLOVENIJA3. SNL - zahod. Šenčur. Dren Vrhnika Šenčur. Škofja Loka. LRR. 29.10. 06:00. Slovan Ljubljana.

Gorenjski glas | Ponovno praznovali v živoBesedilo: Maša Likosar Kategorija: Šenčur / četrtek, 28. april 2022 / 07:13 V Šenčurju so po dveh letih ponovno v živo praznovali občinski praznik, ki ga zaznamujejo 23. aprila, na dan, ko goduje njihov zavetnik sv. Jurij. Na predvečer praznika je potekala slavnostna akademija s podelitvijo priznanj občinskim nagrajencem in zlatim maturantom. Naložbe v kolesarsko infrastrukturo, ukrepi trajnostne mobilnosti in pametna skupnost bodo v Šenčurju eni bolj izpostavljenih ukrepov tudi v prihodnje. Šenčur – Ob prazniku Občine Šenčur se je zvrstilo več prireditev, osrednja pa je bila slavnostna akademija s kulturnim programom v izvedbi Kulturno-umetniškega društva Valentin Kokalj Visoko.

Na akademiji so podelili občinska priznanja letošnjim nagrajencem, poklonili so se tudi lanskoletnima prejemnikoma zlate plakete Dragici Markun in Milanu Krišlju, ki zaradi tedanjega zdravstvenega stanja nista bila deležna zaslužene pozornosti. Obenem so čestitali Izi Drakslar, ki je v šolskem letu 2019/2020 dosegla izjemen uspeh na maturi, s čimer si je lani prislužila priznanje Občine Šenčur in naziv zlata maturantka, ter Tari Gantar in Luki Pircu, ki sta priznanje in naziv prejela letos za uspehe v šolskem letu 2020/2021.

). Kot rezultat študije je bil izdelan elaborat »Predlog najustreznejše variantne rešitve«. Kot najustreznejša po vseh preverjanih vidikih se je izkazala trasa po varianti V5 »Kamnitnik«, ki jo je Občinska uprava v mesecu oktobru 2009 tudi predložila v potrditev Občinskemu svetu. Ključne prednosti variante 5 – »Kamnitnik« so: - razbremenjuje staro mestno jedro tranzitnega prometa, - omogoča kulturni in turistični razvoj starega mestnega jedra, - omogoča boljše navezovanje naselij in izboljšuje prečne povezave v prostoru, ker ima tudi funkcijo mestne napajalne ceste, - nudi tudi zelo dobro navezavo na poslovno cono »Grenc, « - ima najmanjši vpliv na poselitveno območje Virmaš, - omogoča razvoj stanovanjskih površin in območij centralnih dejavnosti, - najmanj poseže v kmetijske in gozdne površine, - ne ovira razvoja rekreacijskega turizma na severnem delu Škofje Loke, - omogoča izgradnjo glavnih primarnih komunalnih vodov za oskrbo novih naselij ob Kamnitniku. Postopek priprave prostorskega načrta za severno obvoznico (več informacij v rubriki postopek OPPN) se je pričel v aprilu 2010, ko je bil objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka skozi Škofjo Loko (Uradni list RS, št.

), - prometno-ekonomske učinkovitosti (prometne obremenitve po vrstah vozil – osebna, avtobusi, tovornjaki; izračun stroškov investicije – investicija, ekonomičnost naložbe, stroški uporabnikov, prometna učinkovitost), - preliminarno z okoljskega vidika, v postopku priprave prostorskega načrta bo izdelano še okoljsko poročilo (vpliv na površinske vode – podzemnih voda na trasah ni, na kmetijske, gozdne površine, kulturno dediščino in naravo), - prostorskega vidika (skladnost s prostorskimi akti, vpliv na povezovanje posameznih naselij, kakovost bivalnega okolja, namensko rabo, dejavnosti, infrastrukturo ipd.

29/10). V mesecu septembru in oktobru 2010 je potekalo pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora na osnutek prostorskega načrta. Za nadaljevanje postopka priprave OPPN je potrebno izdelati idejni projekt oz. strokovne podlage za OPPN. V zvezi s tem je bila pripravljena projektna naloga, ki jo je obravnavala in potrdila Direkcija RS za ceste.

Score en direct, Stream et résultats H2H 3/19/2022. Avant-match Škofja Loka vs Šencur, équipe, heure de début. Tribuna. com3. SNL16 Matchday, Stadium: Štadion PuštalStatistiquesPossessionTirs cadrésTirs non cadrésFautesCornersCoups francsHors jeuTemps forts du matchHead - to - Headderniers 2 matchs3. SNL. Saturday, 28 August, 20213. Saturday, 3 October, 2020Tous les matchsLes derniers matchs Škofja LokaCoupe de Slovénie.

»Naložbe v kolesarsko infrastrukturo, ukrepi trajnostne mobilnosti in pametna skupnost bodo eni bolj izpostavljenih ukrepov tudi v prihodnje, « je dejal župan in izrazil zadovoljstvo nad začetkom izvajanja dveh naložb, ki sicer nista občinski, a so si zanju prizadevali vrsto let – to sta gradnji ceste Britof–Hotemaže in doma starostnikov v Šenčurju. Pred kratkim so pridobili tudi odločbo o pridobitvi nepovratnih sredstev za namakalni sistem na območju Trboj, Žerjavke in Prebačevega, s čimer bo omogočeno namakanje 231 hektarov zemljišč, v maju pa pričakujejo tudi zaključek novogradnje Blagnetove hiše. Kozjek se je ob tej priložnosti zahvalil tudi nekdanji ravnateljici Majdi Vehovec, ki je Osnovno šolo Šenčur vodila 24 let.

Šenčur - Slovene regions and municipalities in numbers - SURS elmaestroocom مباريات

Podarite si najlepše darilo - ️ Koncert Vlada Kreslina v živo! koncert Vlado Kreslin Šenčur Sokolski dom Škofja

[[[V ŽIVO###]++]] Škofja Loka Šenčur v živo 10 oktober 2022

More actions